whatsapp
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Ofis Histeroskopi ile endometrial polip septum tedavisi Ankara

Ofis Histeroskopi Nedir?

Rahim içi dokusunu (endometrium) incelemeye yarayan bu endoskopik yöntemle uterusun içini ilgilendiren anormallikler tespit edilebildiği gibi rahim içi dokusundan parça almak veya küçük patolojilerin ( küçük polip, myom vs.) tedavisini yapmak mümkündür. Histeroskopi ile rahim içine girilip polip miyom gibi lezyonlar özel makarlar veya koter cihazları ile kesilerek çıkartılır.

Histeroskopi ile genel olarak rahim içinde myom, tümör, yapışıklık, enfeksiyon ve doğuştan anormallikler gibi patolojilerin teşhisi yapılabilmektedir. Histeroskopi kısırlık, tekrarlayan düşük veya ağrı, kanama gibi durumların araştırılmasında başvurulan önemli tekniklerden birisidir.
Tekrarlayan başarısız tüp bebek denemeleri sonrasında rahim içinde gebeliğe engel bir patoloji olmadığının gösterilmesi ofis histeroskopinin kullanım alanlarından birisidir. Bazı Avrupa ülkelerinde bu işlem tüp bebek uygulamalarına başlamadan önce yapılması zorunlu tetkikler arasındadır.

HİSTERESKOPİ NEDİR?

Rahim ağzı ve rahim içini döşeyen dokunun endoskop yardımı ile incelenmesi Histereskopi olarak adlandırılmaktadır. Bu amaçla kullanılan alet birkaç milimetre çapında bir tüp, buna bağlı ışık kaynağı ve kameradan oluşmaktadır. Rahim ağzından ilerleyerek rahimin içine kadar yerleştirilen bu tüp yardımıyla görüntü kamera vasıtasıyla monitöre aktarılmaktadır. Bu görüntü, işlem esnasında hasta tarafından da izlenebilmektedir. Bu tüpün içinden geçebilecek şekilde tasarlanmış milimetrik cerrahi aletlerle basit cerrahi işlemleri yapmak mümkün olabilmektedir.

HİSTERESKOPİ NASIL YAPILIR?

İşlem, bir kadın hastalıkları uzmanı tarafından herhangi bir anesteziye gerek duyulmaksızın adet kanaması dışında bir zamanda, tercihen kanamanın hemen bitimini takip eden günlerde yapılmaktadır. Steril koşullarda histeroskop rahim ağzından geçerek rahim içine kadar ilerletilmektedir. Bu esnada tüpün ucundan serum verilerek rahim içi doldurulmakta ve bu sayede rahim içi tamamen görünür hale getirilmektedir. İşlemin tamamı ortalama 15 dakika sürmektedir. İşlem öncesinde aç olmaya gerek olmadığı gibi hemen işlem sonrasında normal yaşantıya dönmek mümkün olmaktadır.

İşlem esnasında rahim kanalından rahime girerken hafif bir ağrı hissedilmekte, bunun dışında genel olarak işlem ağrısız seyretmektedir. Bu hafif ağrı kadınlar tarafından adet ağrısına benzetilmektedir.

RİSKLERİ NELERDİR?

İşlemin rahim duvarını irrite etmesine bağlı olarak hafif lekelenme tarzı kanamalar görülebilmektedir. Bunun dışında infeksiyon gibi daha ciddi problemlerin ortaya çıkması çok seyrektir.

EN­DO­MET­Rİ­AL PO­LİP­LER (Rahim polibi, Uterus polibi, servikal polip)

En­do­met­ri­um yü­ze­yin­den ute­rin ka­vi­te­ye ve­ya uza­ğa çı­kın­tı gös­te­ren çe­şit­li bü­yük­lük­ler­de tek ve­ya mul­tip­le do­ku kit­le­si için kul­la­nı­lan bir te­rim­dir. Gross ola­rak po­lip­ler yu­var­lak ve­ya si­lin­di­rik şe­kil­de olup en­do­met­ri­al do­ku­ya pe­din­kül­le (in­ce bir sap­la) ve­ya se­sil (ge­niş ta­ban­lı) ola­rak bağ­lı ola­bi­lir. Bo­yu­tları 1-2mm çap­tan bü­tün en­do­met­ri­al ka­vi­te­yi dol­du­ran ve ute­rin ka­vi­te­yi ge­niş­le­ten bü­yük­lük­ler­de ol­mak­ta­dır. Po­lip­le­rin ço­ğun­lu­ğu fun­dal böl­ge­den kö­ken alıp aşa­ğı doğ­ru uza­nım gös­te­rir­ler. En­der ola­rak en­do­met­ri­al po­lip­ler eks­te­rnal ser­vi­kal os’tan dı­şa­rı çı­ka­bi­lir, hat­ta sey­rek ola­rak da va­ji­nal int­r­oi­tus’a ka­dar uza­na­bi­lir­ler. En­do­met­ri­al po­lip­ler çok na­di­ren ma­lign trans­for­mas­yon gös­te­rir. Ya­pı­lan post­mor­tem in­ce­le­me­ler­de %10 ute­rus­ta po­lip tes­pi­ti ya­pıl­mış­tır.

En­do­met­ri­al po­lip­le­rin his­to­ge­ne­zi tam ola­rak açık­la­na­ma­mış­tır. Ba­zal ta­ba­ka ile bir­lik­te menst­rü­el dö­kül­me es­na­sın­da in si­tu ola­rak ka­lan en­do­met­ri­umun ce­vap­sız böl­ge­le­ri po­lip ni­du­su gö­re­vi ya­pa­bi­lir. His­to­lo­jik ola­rak ça­lı­şı­lan çok kü­çük po­lip­ler da­hi olu­şum me­ka­niz­ma­sı ile il­gi­li ka­bul edi­le­bi­lir ipuç­la­rı ver­me­miş­tir. En­do­met­ri­al po­lip­le­rin ge­li­şi­mi üze­ri­ne öst­ro­jen ve pro­ges­te­ron hor­mo­nu­nun et­ki­le­ri bi­lin­me­mek­te­dir.

Rahim içi poliplerin Belirtileri , Poliplerin bulguları

En­do­met­ri­al po­lip­ler ge­nel­lik­le semp­tom­suz­dur­lar. En­do­met­ri­al po­lip­le­ri ute­rus le­iom­yo­ma ve en­do­met­ri­al hi­perp­la­zi ile il­gi­li semp­tom­lar­dan fark­lı ola­rak be­lir­le­mek güç­tür. En­do­met­ri­al po­lip­ler in­ter­menst­rü­el, dü­zen­siz ka­na­ma ve me­no­ra­ji­nin ne­de­ni­dir. Kahverengi vajinal akıntılar adet öncesi ve sonrası gelen kahverengi akıntılar rahim içi poliplerin önemli bir bulgudur. Spe­si­fik ol­ma­yan anor­mal ute­rin ka­na­ma­lar kli­nik tab­lo­nun semp­to­ma­tik gös­ter­ge­si­dir. En­do­met­ri­al po­lip­ler ara-sı­ra post­me­no­po­zal ka­na­ma­ya ne­den olur­lar. Sık­lık: En­do­met­ri­al po­lip­ler yay­gın ol­ma­sı­na kar­şın ger­çek sık­lık­la­rı bi­lin­me­mek­te­dir. En­do­met­ri­al po­lip­le­re 12-81 yaş ara­sın­da rast­la­nıl­mak­la bir­lik­te ço­ğun­luk­la 29-59 yaş­la­rın­da­ki ka­dın­lar­da sap­tan­mak­ta­dır.

Pa­to­lo­ji

En­do­met­ri­al po­lip­ler gros ola­rak düz­gün yü­zey­li kır­mı­zı ve­ya oranj renk­te, ovo­id şe­kil­de ve ka­di­fem­si ya­pı­da­dır. Bü­yük po­lip­ler git­tik­çe in­ce­len pe­di­kü­le sa­hip­tir­ler. Kü­çük po­lip­ler lon­gi­tü­di­nal ola­rak ke­sil­di­ğin­de ge­nel­lik­le dis­tal uç­ta yu­var­lak­la­şan si­lin­di­rik bir si­lu­et gö­rül­mek­te­dir. En­do­met­ri­al po­lip­ler çev­re en­do­met­ri­um ile bir­lik­te ay­nı renk­te­dir. An­cak in­farkt du­ru­mun­da ko­yu kır­mı­zı renk al­mak­ta­dır. En­do­met­ri­al po­lip­ler en­do­met­ri­um­da ol­du­ğu gi­bi menst­rü­el sik­lu­sun fa­zı­na uy­gun ola­rak bü­yük po­lip­le­rin pe­di­kül­le­ri en­do­met­ri­al ka­vi­te apek­si­ne tu­tun­ma eği­li­min­de­dir. An­cak bu­nun is­tis­na­ları ­da sık gö­rül­mek­te­dir. Eğer çok sa­yı­da di­la­te ol­muş glan­dü­ler ya­pı­lar içe­ri­yor­sa po­lip ke­sit­le­ri sün­ge­rim­si bir gö­rü­nü­me sa­hip­tir. Po­li­pin mik­ros­ko­pik pa­te­rni şu ya­pı­ların ka­rı­şı­mın­dan oluş­mak­ta­dır. l.Dens fib­röz do­ku, 2.Bü­yük ve ka­lın du­var­lı vas­kü­ler ka­nal­lar, 3.En­do­met­ri­al epi­tel ile kat­lan­mış de­ği­şik sa­yı ve şe­kil­de­ki gland ben­ze­ri alan­lar­dan olu­şan bu üç kom­po­nen­tin ora­nı ol­duk­ça fark­lı de­ğiş­ken­lik gös­ter­mek­te­dir.

Fonk­si­yo­ne bir ute­rus­ta­ki in­takt bir po­lip yü­ze­yi, ka­vi­te için­de­ki en­do­met­ri­uma ben­ze­yen en­do­met­ri­al ta­ba­ka ile ör­tül­müş­tür. Bu dış ta­ba­ka­nın he­men al­tın­da ol­duk­ça yaş­lı gö­rü­nüm­de glan­dü­ler kom­po­nent­ler bu­lun­mak­ta­dır ve bun­lar menst­rü­el dö­kül­me ka­na­ma­sı­na ka­tıl­ma­mak­ta­dır­lar. Yü­ze­yel epi­te­lin sku­ama­töz me­tap­la­zi­si sık­tır. Ba­zal en­do­met­ri­al gland­la­ra kı­yas­la yü­ze­yel epi­tel al­tı alan pro­ges­te­ro­na ce­vap­sız­dır, an­cak pro­ges­te­ro­na ce­vap ola­rak ga­rip şe­kil­ler oluş­tu­ran ve ile­ri de­re­ce­de di­la­te ol­ma eği­li­min­de olu­şum­lar ola­rak de­ğer­len­di­ri­lir­ler. Bu ne­den­le po­lip frag­man­tas­yo­nu en­do­met­ri­al hi­perp­lazi­nin kis­tik form­ları ile ka­rış­tı­rıl­mak­ta­dır. Po­li­pin dis­tal ve­ya bağ­lan­tı kıs­mı be­lir­gin da­mar an­gorj­ma­nı, stro­ma içi­ne ka­na­ma, inf­la­ma­tu­ar hüc­re­ler ve hat­ta yü­zey­de ül­se­ras­yon gös­te­re­bil­mek­te­dir. Ade­no­kar­si­no­ma çok na­dir ­de ol­sa ge­nel­lik­le pe­di­kül­ler­den bi­raz uzak­ta be­nign po­lip­le­rin için­de ge­li­şe­bil­mek­te­dir.

Di­ğer ta­raf­tan be­nign po­lip­ler sık­lık­la en­do­met­ri­al kar­si­no­ma ile bir­lik­te gö­rül­mek­te­dir. Bu ne­den­le post­me­no­po­zal ka­na­ma­lar­da ute­rus­tan çı­karı­lan za­rar­sız gö­rü­nüm­de­ki po­lip var­lı­ğı, ka­vi­te için­de baş­ka bir yer­de da­ha cid­di bir lez­yo­nun var­lı­ğı­nı ekar­te et­tir­mez. Ör­gü şek­lin­de bir­bi­ri­ne geç­miş kas hüc­re­si içe­ren po­lip­ler pe­din­kü­le ade­nom­yom ola­rak ad­lan­dı­rıl­mak­ta­dır. Ge­nel­lik­le bun­lar ute­rus ade­nom­yo­zi­si ile bir­lik­te bu­lun­mak­ta­dır. Ay­nı ute­rin ka­vi­te için­de po­lip­ler pe­din­kü­le le­iom­yom ile bir­lik­te bu­lu­na­bil­ir. En­do­met­ri­al hi­perp­la­zi du­rum­ların­da do­ku­nun aşırı bü­yü­me­si mu­ltip­le po­li­po­zis ola­rak ad­lan­dı­rı­lan gros pa­te­rni oluş­tu­rur. Ve bu lez­yon­ların kü­re­ta­jin­da, bol mik­tar­da ma­ter­yel gel­di­ği için ade­no­kar­si­no­ma­yı dü­şün­dü­rür.

Kli­nik Bul­gu­lar, Rahim içi poliplerin bulguları ve belirtileri, Rahimde polip nasıl anlaşılır (Endometrial polipler hakkındaki tüm sorular )

Semp­tom ve Bul­gu­lar. Ute­ru­sun nor­mal bo­yut­lar­da ol­du­ğu ve dü­zen­li ola­rak tek­rar­la­yan me­no­ra­ji öy­kü­sü en­do­met­ri­al po­lip ola­sı­lı­ğını dü­şün­dü­rür. Tah­mi­nen, sant­ral vas­kü­ler kom­po­nent­ler içe­ren bü­yük po­lip­ler menst­ru­as­yon ka­na­ma­sı­na ka­tıl­mak­ta ve kan kay­bı­nın bü­yük bö­lü­mü­nü oluş­tur­mak­ta­dır. Po­lip­ler pre­menst­rü­el ve post­menst­rü­el mi­nör ka­na­ma­la­rın ne­de­ni ola­bi­lir. Çün­kü po­li­pin en­do­met­ri­al ka­vi­te­ye bağ­lan­tı ucu ilk de­je­ne­ras­yo­na uğ­ra­yan ve en son ye­ni epi­tel­le kap­la­nan böl­ge­dir. Bu açık­la­ma ol­duk­ça spe­kü­la­tif ol­ma­sı­na rağ­men, doğ­ru gi­bi gö­rül­mek­te­dir. Çün­kü bir ve­ya da­ha çok sa­yı­da po­li­pin çı­ka­rıl­ma­sı ile adet ka­na­ma­sı mik­ta­rı ve sü­re­si de azal­mak­ta­dır.

Kahverengi vajinal akıntılar adet öncesi ve sonrası gelen kahverengi akıntılar rahim içi poliplerin önemli bir bulgusudur. Polipler Ara kanaması, kanamaların düzensiz olması, kanama miktarının artması ve bazende ilişki sonrası kanama yapabilir. Rahim içi polipler gebeliğe hamile kalmaya engel olabilir ve kısırlık yapabilir.

Rahim içi poliplerin çoğu kanserleşmez ama oran olarak düşükte olsa rahim içi poliplerin kanserleşme ihtimali vardır.

Rahim içi poliplerin tedavi sonrası tekrarlama riski de vardır .

Ta­nı

En­do­met­ri­al ör­nek­le­me: En­do­met­ri­al po­lip, hi­perp­la­zi ve kar­si­no­ma ris­ki al­tın­da­ki anor­mal ka­na­ma­lı ka­dın­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si için uy­gu­lan­ma­lı­dır. Geç­miş­te anor­mal ka­na­ma­la­rı tet­kik amaç­lı yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan anor­mal ka­na­ma­la­rı tet­kik amaç­lı kul­la­nı­lan di­la­tas­yon-kü­re­taj (D&C) tek­ni­ği, ye­ri­ni en­do­met­ri­al bi­yop­si­ye bı­rak­mış­tır. En­do­met­ri­al po­lip­le­rin ta­nı­sı, ge­nel­lik­le ute­rin kü­re­taj­lar ve his­te­rek­to­mi sı­ra­sın­da rast­lan­tı­sal ola­rak be­lir­len­di­ği gi­bi his­te­ros­ko­pi ile gö­rü­le­rek ko­nul­mak­ta­dır.
X-Ray Bul­gu­la­rı. His­te­rog­ram­da en­do­met­ri­al po­lip­ler, en­do­met­ri­al kon­tür­de dü­zen­siz­lik ve­ya dol­ma de­fek­ti ola­rak gö­rül­mek­te­dir.
Özel İn­ce­le­me­ler. His­te­ros­ko­pik in­ce­le­me­de int­ra­ute­rin rahim içi po­lip­ler çok net iz­len­mek­te­dir. Ta­nı için en­do­met­ri­al bi­yop­si­ler ye­ter­siz­dir. Çün­kü mo­bil po­lip­ler çok ko­lay ka­çı­rıl­mak­ta­dır.

Rahimde Polip Te­da­visi, Polip Ameliyatı, Histeroskopi ile polip alınması çıkartılması ( Endometrial polip ameliyatı, polip tedavisi Ankara)

Kü­re­taj. En­do­met­ri­al po­lip­ler ute­rin kü­ret ve gras­ping for­seps ile çıkarılabilmektedir. Çok bü­yük po­lip­ler ise ta­ban­ların­dan ma­kas ile ay­rıl­ma­lı­dır. En­do­met­ri­al po­lip­ler ge­nel­lik­le, ne­de­ni bi­lin­me­yen en­do­met­ri­al ka­na­ma­la­ra ta­nı koy­mak ve te­da­vi et­mek ama­cı ile ya­pı­lan en­do­met­ri­al kü­re­taj es­na­sın­da tes­bit edilip çı­ka­rıl­maktadır. Bu şe­kil­de gö­rü­len po­lip­ler ay­rı bir spes­men ha­lin­de pa­to­lo­ji­ye gön­de­ril­me­li­dir. Çün­kü bu fokal do­ku ör­ne­ği­nin en önem­li kıs­mı ola­bi­lir. Kü­re­taj es­na­sın­da po­lip var­lı­ğını göz­den ka­çır­ma­mak için kü­re­taj­dan ön­ce en­do­met­ri­al ka­vi­te gras­ping for­seps ile eksp­lo­re edil­me­li­dir. Bü­tün bu ön­lem­le­re rağ­men ute­rin ka­vi­te için­de in­takt po­lip ka­la­bil­mek­te­dir.Bun­lar per­sis­tan me­no­ra­ji ne­de­ni ile ya­pı­lan his­te­rek­to­mi­den son­ra tes­pit edil­mek­te­dir.

His­te­ros­ko­pi. Yu­ka­rı­da açık­la­nan prob­lem­le­ri eli­mi­ne et­miş­tir. Post­me­no­po­zal ka­dın­lar­da ani­den baş­la­yan ka­na­ma ve ge­nel­lik­le bu­na eş­lik eden kramp tar­zın­da ab­do­mi­nal ağrı bü­yük bir po­li­pin pe­di­kül in­fark­tı­na ve­ya kop­ma­sı­na bağ­lı ola­rak or­ta­ya çı­kan sant­ral ar­ter eroz­yo­nu­na bağ­lı ola­bi­lir. Bu tip ka­na­ma­lar­da ka­na­ma­nın sü­re­si sı­nır­lı­dır ve ha­ya­ti teh­li­ke­si yok­tur. Eks­ternal ser­vi­kal os’dan dı­şa­rı çık­mış olan po­lip­le­re ko­lay­ca ta­nı ko­nu­la­bil­mek­te­dir. Eğer po­li­pin orji­ni tam ola­rak tes­bit edi­le­me­miş ve ser­vik­se ulaş­ma­mış ise lez­yon ame­li­yat­ha­ne­de ve anes­te­zi al­tın­da his­te­ros­ko­pik po­li­pek­to­mi ile çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Çün­kü ser­viks di­la­te edi­le­bi­lir ve sa­pın­dan tu­tu­la­rak ute­rin ka­vi­te­ye olan bağ­lan­tı ye­ri bu­lu­na­bi­lir. Ay­nı se­ans­ta di­ğer po­lip­le­ri de al­mak ve ka­na­ma var­sa ne­de­ni­ni araş­tır­mak ama­cı ile kü­re­taj da ya­pıl­ma­lı­dır. Histeroskopi ile rahim içi ve servikal polipler kolaylıkla tedavi edilir ve hasta ertesi gün günlük hayatına döner ve çalışabilir . Histeroskopik polip ameliyatları Prof Dr Polat Dursun tarafından Ankara’da yıllardır başarı ile uygulanmaktadır.

His­te­rek­to­mi. Be­nign po­lip­ler için ba­sit bir ek­siz­yon ye­ter­li­dir. Eğer kar­si­no­ma in si­tu alan­la­rı var­sa ve­ya ade­no­kar­si­no­ma tes­bit edil­miş­se ve­ya pre­me­no­po­zal has­ta­lar­da eğer po­lip alın­dık­tan son­ra ka­na­ma de­vam edi­yor­sa his­te­rek­to­mi ya­pıl­ma­lı­dır. Prog­noz: Gö­rü­nüş mü­kem­mel bi­le ol­sa po­lip­ler tek­rar­la­ya­bi­lir.

 

Rahim içi endometrial polipler düzensiz kanama , ara kanaması, kahverengi lekelenme, adet kanamasının artması , ilişki sonrası kanama gibi belirtilere yol açabilir. Bu nedenle halsizlik yorgunluk gibi kanamanın artması ile ilişkili şikayetlere neden olur. Endometrial poliplerin tedavisinde histeroskopi en çok uygulanana ve en başarılı ameliyatdır. Rahim içine milimetrik bir kamera ile girilerek polip görülür ve mikro bir makas ile kesilerek çıkartılır. Polip ameliyatları günübirlik uygulanır, hastanede yatmayı gerektirmez. ERTESİ GÜN NORMAL HAYATINA DEVAM EDEBİLİR.

Prof Dr Polat Dursun yıllardır binlerce histeroskopi uygulamış ve sayısız endometrial polip tedavisi ve ameliyatı yapmıştır. Ankarada endometrial poliplerin tedavisini histeroskopi ile başarılı bir şekilde uygulayan en deneyimli hekimlerden birisidir. Rahim içinde polip tedavisi gerektiğinde mutlaka deneyimli bir hekime danışınız.

Rahim içi poliplerin kanser olma ihtimali binde 3 oranındadır. Polip zemininde gelişen bir kanser olduğunda hastanın yaşına ve çocuk beklentisine göre tedavi planlanmalıdır.

Rahim içi poliplerin Belirtileri , Poliplerin bulguları

En­do­met­ri­al po­lip­ler ge­nel­lik­le semp­tom­suz­dur­lar. En­do­met­ri­al po­lip­le­ri ute­rus le­iom­yo­ma ve en­do­met­ri­al hi­perp­la­zi ile il­gi­li semp­tom­lar­dan fark­lı ola­rak be­lir­le­mek güç­tür. En­do­met­ri­al po­lip­ler in­ter­menst­rü­el, dü­zen­siz ka­na­ma ve me­no­ra­ji­nin ne­de­ni­dir. Kahverengi vajinal akıntılar adet öncesi ve sonrası gelen kahverengi akıntılar rahim içi poliplerin önemli bir bulgudur. Spe­si­fik ol­ma­yan anor­mal ute­rin ka­na­ma­lar kli­nik tab­lo­nun semp­to­ma­tik gös­ter­ge­si­dir. En­do­met­ri­al po­lip­ler ara-sı­ra post­me­no­po­zal ka­na­ma­ya ne­den olur­lar. Sık­lık: En­do­met­ri­al po­lip­ler yay­gın ol­ma­sı­na kar­şın ger­çek sık­lık­la­rı bi­lin­me­mek­te­dir. En­do­met­ri­al po­lip­le­re 12-81 yaş ara­sın­da rast­la­nıl­mak­la bir­lik­te ço­ğun­luk­la 29-59 yaş­la­rın­da­ki ka­dın­lar­da sap­tan­mak­ta­dır.

Rahim içi Poliplerin Tedavisi  (Histeroskopik Polipektomi )

Rahim içinde ultrasonografi ile polip tespit edildiğinde bunun en basit ve modern tedavisi Histeroskopi ile polipin çıkartılmasıdır.

Histeroskopi ile Polip Tedavisi

Histeroskopide çok küçük bir kamera ile rahim içine vajinal yoldan girilir ve rahim içi kamera ile gözlenir ardından polip görülürse bu küçük bir mikro makas yardımı ile Polip sapından kesilerek çıkartılır

Histeroskopik polip ameliyatı sedasyon altında yapılır ve normal şartlarda hastanede yatmayı gerektirmez.Birkaç saat sonra hastane veya klinikten çıkılır. 1-2 saat sonra yemek ve su içilebilir. Ayaktan ve muayene şartlarında yapılabildiği için ofis histeroskopi olarakda isimlendirildi.

Ofis histeroskopi süresi 10-15 dk arasında değişir bazen daha kısa bazende daha uzun sürebilir.

 

Histeroskopi ile Septum (rahimde perde) kesilmesi 

Histeroskopinin en sık kullanıldığı alanlardan biriside rahimde perde olmasının tanısının tam olarak konması ve aynı esnada bunun kesilerek tedavi edilmesidir.

Septum tanısı ultrasonografi ile şüphelenir ama kesin tanı hsg veya ofis histeroskopi ile konulur.  Mikromakas veya değişik aletler ve enerji modaliteleri kullanılarak septum kesilir.

Septum kesilmesi genelde hastanede yatmayı gerektirmez Genelde bir seasnda kesilir ama bazen birkaç kez kesilme işlemi gerekebilir özellikle de derin ve geni septumlarda.

 

Histeroskopi Çeşitleri

Histeroskopi diagnostik ve operatif olarak 2 alt gruba ayrılır. Diagnostik histeroskopi daha çok düzensiz kanaması olan kadınlarda kanama sebebini bulmak için , veya infertil kadınlarda rahim içi septum varsa bunu testpi edip tedavi etmek için kullanlır. Operatif histeroskopi ise daha çok rahim içindeki myom veya büyük poliplerin tedavisi için veya rahim içindeki büyük septumların kesilmesi ve tedavisi için kullanılır.

Histeroskopi yapacak doktorun deneyimide önemlidir, eğer doktorun deneyimi yoksa polip tam çıkmayabilir ve şikayetler tam geçmeyebilir.

Histeroskopi Fiyatı

yapılan hastane ve polipin büyüklüğüne göre değişebilir.

 

Histeroskopi videosu

 

Laparoskopik histerektomi  ve histeroskopik polip ameliyatı Prof Dr Polat Dursun tarafından yıllardır Ankara’da başarılı olarak uygulanmaktadır ve Prof Dr Polat Dursun son 5 yıl içinde bine yakın hastayı laparoskopik olarak başarılı bir şekilde ameliyat etmiştir.

 

Histeroskopi nedir nasıl yapılır ? Histeroskopi videosu, Histeroskopi Ankara, Polip tedavisi Ankara, Polip Çıkartılması, polip tedavisi, polipler kanserleşir mi, endometrial polip tedavisi, rahim içi polip tedavisi, poliplerin belirtileri,