whatsapp
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Genital Siğil ve Genital Kondilomların Tedavisi (Siğil tedavisi )

Genital Kondilomların Tedavisi (Genital Siğil Tedavisi ve Kondiloma Aküminata Tedavisi  )

Genital Kondilom (Genital Siğil ) Nedir?  Siğil Ne Demektir ?

HPV virüsünün bir kısmı genital deri ve mukozaya afinite gösterir ve bu bölgede deriden kabarık karnıbahar gibi pürüzlü yüzeye sahip  bir veya birkaç tane bazende sayısız lezyon oluşturur bu lezyonlar genital siğil veya kondilom (genital wart)  olarak adlandırılır. Bu lezyonlar konuda uzman bir doktor tarafından görüldüğünde anında tanınır.

EN SIK GENİTAL SİĞİL YAPAN TİPLER HPV 6,11 ‘DİR. DİĞER TİPLERLEDE GENİTAL SİĞİL OLUŞABİLİR.

Genital Kondilom Sıklığı (Siğil Sıklığı )

Ge­ni­tal kon­di­lom­lar 120’den faz­la ti­pi olan hu­man pa­pil­lo­ma vi­rüs (HPV) en­fek­si­yo­nu­nun göz­le gö­rü­le­bi­len lez­yon­la­rı­dır.1 Otuzdan faz­la HPV ti­pi­nin anal ve ­ge­ni­tal böl­ge­ye spe­si­fik ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir.  Cin­sel ak­ti­vi­te­si olan ka­dın­la­rın %20 ile %40’ının HPV ile en­fek­te ol­du­ğu tah­min edil­mek­te­dir.  Ano­ge­ni­tal böl­ge­ye spe­si­fik HPV tip­le­ri­nin yak­la­şık 15’i yük­sek risk­li ve­ya on­ko­je­nik ola­rak sı­nıf­lan­dı­rı­lır.  Ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın olu­şu­mun­da da­ha çok dü­şük risk­li HPV tip­le­ri rol oy­na­sa da, ay­nı has­ta­da bir­den faz­la HPV ti­pi­nin en­fek­si­yon oluş­tur­ma ola­sı­lı­ğı­nın yük­sek ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır.3,4

Siğil ( kondilom) bulaşıcıdır. Siğillerim temel bulaşma yolu cinsel temastır . Bulaşma için penisin vajinaya girmesi şart değildir yüzeysel temas ve sürtünme ile de bulaşabilir.

Genital Siğil Risk Faktörleri ? Genital Siğil Nasıl bulaşır  ?  Genital Kondilom Bulaşma Yolları Nelerdir ? Human Papilloma Virüsü Nasıl Bulaşır ?

Ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın in­si­dan­sı­nı et­ki­le­yen baş­lı­ca iki fak­tör yaş ve sek­sü­el dav­ra­nış­tır. Kon­di­lom­lar cin­sel ak­ti­vi­te ile bu­la­şır; cin­sel ak­ti­vi­te­si ol­ma­yan ki­şi­ler­de çok na­di­ren gö­rü­lür.3 Pre­va­lan­sın 18-25 yaş ara­sı cin­sel ak­tif ka­dın­lar­da en faz­la ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir.3, Ka­dın­lar­da pri­mer bu­laş yo­lu va­ji­nal cin­sel iliş­ki­dir. Di­ji­tal-anal, oral-anal ve di­ji­tal-va­ji­nal te­mas ile de vi­rüs bu­la­şa­bi­lir. Penetran olmayan yani yüzeysel sürtünme ve temaslarda da bulaşabilmektedir.

Anal kon­di­lom­lar vul­var ve­ya pe­ri­ne­al en­fek­si­yon­la­rın ya­yıl­ma­sıy­la ya da anal iliş­ki ile olu­şur.8 Cin­sel part­ner sa­yı­sı art­tık­ça en­fek­si­yon ris­ki ar­tar.3 Cin­sel yol­la bu­la­şan di­ğer has­ta­lık­lar ve­ya oral her­pes var­lı­ğın­da HPV en­fek­si­yo­nu da­ha sık gö­rül­mek­te­dir.3,4,8 Hu­man im­mu­no­def­fi­ci­ency vi­rus (HIV) po­zi­tif ol­gu­lar­da, ay­nı za­man­da ba­ğı­şık­lık sis­te­mi de bas­kı­lan­mış­tır; do­la­yı­sıy­la kon­di­lom­la­ra da­ha da sık rast­la­nır an­cak an­ti­ret­ro­vi­ral te­da­vi alan­lar­da bu ora­nın azal­dı­ğı göz­len­miş­tir.9,10

Ço­cuk­lar­da gö­rü­len ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın da­ha çok cin­sel is­tis­ma­ra bağ­lı oluş­tu­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir, an­cak ba­zen an­ne­den de ge­çiş söz ­ko­nu­su­dur.3 HPV ile en­fek­te ge­be ka­dın­lar­da ver­ti­kal ge­çiş hem trans­pla­sen­tal yol­la hem de va­ji­nal do­ğum es­na­sın­da ola­bil­mek­te­dir.3,11 HPV ye­ni­do­ğan­da mu­ko­zal, kon­junk­ti­val ve la­rin­ge­al lez­yon­lar oluş­tu­ra­bi­lir. Se­zar­yen ile do­ğum yap­tı­rıl­ma­sı ver­ti­kal ge­çiş ris­ki­ni azalt­ma­mak­ta­dır.12

Genital Siğil Hastalığı Belirtileri

Siğiller genital bölgede karnabahar şeklinde et beni gibi lezyonlardır. Boyutları çok değişik ebatlarda olabilir. Siğil makatda ve ağzı içinde de oluşabilir.

HPV Belirtileri Nelerdir ? (Genital Siğil ve Kondilom belirtileri, Siğil Belirtileri ) Genital Kondilom Olup olmadığı nasıl anlaşılır ?

HPV gözle görülür olarak siğil oluşturabilir, genital bölgede kahverengi renk değişiklikleri oluşturabilir.

Asıl önemli olan rahim ağzında oluşturduğu görülemeyen hücresel çoğalmalarıdır . Bunlar tanınıp tedavi edilirse sorun oluşturmaz ama tanınmaz ve doktora gidilip tedavi olunmazsa rahim ağzı kanserine dönüşebilir.

HPV DNA testi yapılarak hangi tip hpv olduğu tespit edilir ona göre takip protokolü belirlenir.

HPV ler daha çok genital bölgede siğil ve hücre çoğalması yapar ama anal ilişki ile anüse ve rektuma bulaşarak rektum kanserine dış dudaklarda vulva kanserine ağıza oral seks ile bulaşarak baş boyun kanserlerine yol açabilr.

hpv’lerde uygulanan çok değişik tedaviler vardır . Yakma,  dondurma,  koterize etme uygulanabilir. HPV tedavisi için kullanılan jel şeklinde kremlerde vardır. HPV de uygulanan bir takım solüsyonlar ve kremlerde vardı (Verrutol, IL-33, TCA ) fakat bunlar doktor tavsiyesi ve gözetiminde uygulanmalıdır.

HPV ne zaman kanser yapar sorusu sık olarak sorulmaktadır . HPV bulaştıktan sonra kanserleşme hemen olmaz 5-15 yıl arasında bir vakit alır. Jinekolojik kontrole giden kadınlarda kanser önsüsü lezyonlar tedavi edileceği için kanserleşme olması düşük bir ihtimaldir . HPV’nin jinekolojik kontrole gitmeyen kadınlarda kanser yapma ihtimali daha yüksektir.

Kondilom gebelikte de oluşabilir ve sayıca da artabilir. Dış dudak ve vajinada oluşabilir . Normal doğum sırasında bebeğin ağzı florasına bulaşabilir ve olunum yollarında siğil yaparak  laringeal papillomatozise yol açabilir.

Genital Siğiller bu konuda uzman jinekologlar tarafından tedavi edilmelidir.  Prof Dr Polat Dursun Ankarada siğiller konusunda uzman kişilerden birisidir.

Genital Kondilom Tedavi Yöntemleri (Genital Siğil (Kondilom ) Nasıl Tedavi Edilir ?) ,  Genital Siğil  (Kondilom) Tedavi Yöntemleri  (Genital Siğil Kondilom İlaçları )

Ge­ni­tal kon­di­lom­lu has­ta­la­rın %30’un­da hem hü­mo­ral hem de hüc­re­sel im­mü­ni­te­nin et­ki­si ile spon­tan reg­res­yon gö­rü­le­bi­lir. An­cak reg­res­yon vi­rü­sün ta­ma­men te­miz­len­di­ği­ni gös­ter­mez, çün­kü gö­rü­nür lez­yon­lar iyi­leş­tik­ten ay­lar hat­ta yıl­lar son­ra nor­mal epi­tel­yum içe­ri­sin­de vi­ral ge­nom­lar sap­ta­na­bil­mek­te­dir.

Gö­rü­nür lez­yon­la­rın iyi­leş­me­si, sağ­lam gö­zü­ken do­ku­lar­da vi­rü­sün bu­lun­ma­dı­ğı an­la­mı­na gel­me­ye­ce­ği için, te­da­vi ile HPV en­fek­si­yo­nu­nun era­di­kas­yo­nun­dan zi­ya­de lez­yon­la­rın çı­ka­rıl­ma­sı ya da kim­ya­sal ve­ya fi­zik­sel ola­rak tah­rip edil­me­si amaç­la­nır. Gü­nü­müz­de bun­la­rın ya­nısı­ra im­mü­no­lo­jik te­da­vi yön­tem­le­ri de mev­cut­tur. An­cak bir te­da­vi yön­te­mi­nin di­ğe­ri­ne üs­tün­lü­ğü gös­te­ri­le­me­miş­tir .  Kon­di­lom­la­rın bu­lun­du­ğu böl­ge­le­rin özel­lik­le­ri­ne gö­re ter­cih edi­le­cek te­da­vi yön­tem­le­ri fark­lı ola­bi­lir .

Te­da­vi son­ra­sın­da %30 ile 70 ora­nın­da re­kür­rens iz­le­ne­bil­mek­te­dir. Ge­ni­tal kon­di­lo­mu olan has­ta­la­rın cin­sel part­ner­le­ri­nin HPV en­fek­si­yo­nu açı­sın­dan de­ğer­len­di­ril­me­si ve te­da­vi edil­me­si has­ta­nın yö­ne­ti­mi açı­sın­dan çok da şart de­ğil­dir çün­kü re­kür­rens­ler­de re­en­fek­si­yo­nun rol oy­na­dı­ğı dü­şü­nül­me­mek­te­dir.

Genital Siğil Tedavisinde Kullanılan Kim­ya­sal Ajan­lar

Ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan kim­ya­sal ajan­lar po­do­fi­lin, trik­lo­ro­ase­tik asit (TCA) ve 5-flo­ro­ura­sil (5-FU)/ epi­nef­rin jel­dir.

Po­do­fi­lin 

Po­dophy­llum pel­ta­tum eks­tre­si olan po­do­fi­lin, an­ti­mi­to­tik bir ajan olan po­dophy­llo­to­xin içe­rir.4 Hüc­re sik­lu­su­nu me­ta­faz­da dur­du­ra­rak hüc­re ölü­mü­ne se­bep olur.4 To­pi­kal %25’lik po­do­fi­lin so­lüs­yo­nu tek ajan ola­rak haf­ta­da bir ve­ya iki de­fa kul­la­nıl­dı­ğın­da %20-50 ora­nın­da ba­şa­rı­lı ola­bil­mek­te­dir.14 So­lüs­yon sa­de­ce lez­yon üze­ri­ne uy­gu­la­nır; ku­ru­ma­sı bek­le­nir ve da­ha son­ra 6 sa­at geç­me­den yı­ka­nır.8

Öte yan­dan kim­ya­sal ya­nık­la­ra yol aça­ca­ğı için ser­viks, va­jen, üret­ra ve pe­ria­nal böl­ge­ye as­la uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.4 Te­ra­to­je­nik et­ki gös­te­re­bi­le­ce­ğin­den po­do­fi­li­nin ge­be­lik­te uy­gu­lan­ma­sı kon­tr­en­di­ke­dir.4 Yan et­ki ola­rak ha­fif cilt irri­tas­yo­nu, ba­zen ül­se­ras­yon ve ağ­rı gö­rü­le­bi­lir.8 Ge­niş alan­la­ra ve­ya mu­ko­zal yü­zey­le­re ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar­da, ya da cilt üze­rin­de yı­kan­ma­dan uzun sü­re­li bı­ra­kıl­dı­ğın­da bu­lan­tı, kus­ma, ateş, böb­rek yet­mez­li­ği, ile­us, lö­ko­pe­ni, nö­ro­tok­si­si­te gi­bi cid­di sis­te­mik yan et­ki­le­re yol aça­bi­lir.8,15

Po­do­fi­li­ne ben­zer bir ajan olan %0,5’lik po­dophy­llo­to­xin has­ta ta­ra­fın­dan ken­di ken­di­ne uy­gu­la­na­bi­lir.8 Üç gün bo­yun­ca gün­de iki kez lez­yon üze­ri­ne uy­gu­la­nır; ta­ki­ben 4 gün din­len­di­ri­lir. Bu te­da­vi sik­lu­su lez­yon kay­bo­lun­ca­ya ka­dar 4 ke­re­ye ka­dar tek­rar edi­le­bi­lir.4 Uy­gu­la­ma ba­şı­na ilaç mik­ta­rı 0,5 mL’yi, uy­gu­la­ma ala­nı ise 10 cm2’yi geç­me­me­li­dir.8

Trik­lo­ro­ase­tik Asit (TCA) ve­ya Bik­lo­ro­ase­tik Asit (BCA)

%80-90’lık TCA pro­te­in­le­rin ko­agu­las­yo­nu­na yol aça­rak kon­di­lom­la­rı tah­rip eder.8 Bik­lo­ro­ase­tik asit de ay­nı şe­kil­de et­ki gös­te­rir. Te­da­vi oran­la­rı ve yan et­ki­ler po­do­fi­lin ile ben­zer­dir. Pa­muk­lu çu­buk ile di­rekt ola­rak lez­yo­nun üze­ri­ne sü­rü­lür. Bu uy­gu­la­ma haf­ta­da 1-3 kez ol­mak üze­re 4-6 haf­ta sü­re ile tek­rar­la­na­bi­lir.4,16 Po­do­fi­li­nin ak­si­ne, mu­ko­zal lez­yon­lar­da ve ge­be­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.4,8Uy­gu­la­ma es­na­sın­da et­raf­ta­ki sağ­lam cilt krem ve­ya jel sü­rü­le­rek ko­ru­na­bi­lir.8 TCA ile %70 ora­nın­da te­da­vi ba­şa­rı­sı bil­di­ril­miş­tir.17

5-Flo­ro­ura­sil (5-FU)/Epi­nef­rin Jel (GENİTAL SİĞİL KREMİ )

FU bir pri­mi­din an­ti­me­ta­bo­li­ti­dir. De­ok­si­uri­di­lik asi­tin me­ti­las­yo­nu­nu en­gel­le­ye­rek DNA sen­te­zi­ni bo­zar; do­la­yı­sıy­la hüc­re ölü­mü­ne yol açar.8 5-FU ve epi­nef­rin içe­ren jel lez­yon içe­ri­si­ne sı­kı­lır. Haf­ta­da 1 kez ol­mak üze­re 6 haf­ta bo­yun­ca uy­gu­la­na­bi­lir.8 Yan et­ki­le­ri ve FDA (Fo­od and Drug Ad­mi­nis­tra­ti­on) onay­lı ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le pra­tik­te çok sık kul­la­nıl­ma­mak­ta­dır.4

Genital Siğil (Genital Kondilom ) Tedavisinde İm­mü­no­lo­jik Te­da­vi

İm­mü­no­mo­du­la­tör ajan­lar­dan bazıları ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nıl­mak­ta­dır.8 Si­ne­ka­te­kin­ler ile ya­pı­lan ça­lış­ma­lar da umut ve­ri­ci­dir.18

İmi­ku­i­mod ()

krem genital bölgede yaygın olmayan küçük ve sayıca az olan genital siğillerin tedavisinde kullanılır.

İmi­ku­i­mod lo­kal si­to­kin in­dük­si­yo­nu ya­pa­rak im­mün ya­nı­tı po­zi­tif yön­de mo­di­fi­ye eder.4,8,19 %5’lik krem şek­lin­de to­pi­kal ola­rak uy­gu­la­nır. Kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de %72-84 ora­nın­da et­ki­li­dir; %5-19 ora­nın­da re­kür­rens ge­li­şe­bi­lir.5,15 İmi­ku­i­mod te­da­vi­si ile lez­yon ta­ma­men kay­bol­ma­sa bi­le kü­çü­le­bi­lir.8 Ge­ni­tal kon­di­lom­lar dı­şın­da vul­var ve anal in­tra­epi­tel­yal ne­op­la­zi­le­rin te­da­vi­sin­de de imi­kui­mod kul­la­nı­la­bil­mek­te­dir.20

İmi­ku­i­mod mu­ko­zal yü­zey­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.4 Krem lez­yon üze­ri­ne uy­gu­la­nır ve 6-10 sa­at son­ra yı­ka­nır.4 Ev­de has­ta ta­ra­fın­dan haf­ta­da 3 kez ken­di ken­di­ne sü­rü­le­bi­lir. Uy­gu­la­ma mak­si­mum 16 haf­ta sü­rer.4,8 En be­lir­gin yan et­ki­si ha­fif – or­ta de­re­ce­de lo­kal eri­tem oluş­tur­ma­sı­dır.8 Sis­te­mik yan et­ki­le­ri yok­tur ve ge­be­lik ka­te­go­ri­si C’dir.4

Si­ne­ka­te­kin­ler

Si­ne­ka­te­kin­ler, has­ta ta­ra­fın­dan ken­di ken­di­ne to­pi­kal ola­rak uy­gu­la­na­bi­len bit­ki­sel ajan­lar­dır. Si­ne­ka­te­kin­le­rin ak­tif içe­ri­ği olan ku­ne­ka­te­kin, ka­te­kin ve di­ğer ye­şil çay bi­le­şen­le­ri­nin bir ka­rı­şı­mı­dır. Ke­sin ol­ma­mak­la bir­lik­te ka­te­ki­nin an­ti­vi­ral et­ki­si­nin ya­nısı­ra hem an­ti­ok­si­dan hem de im­mü­ni­te­yi güç­len­di­ri­ci et­ki­le­ri ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir. Si­ne­ka­te­kin­ler ile te­da­vide re­kür­rens ris­ki %10’dan da­ha az­dır.18 Ka­şın­tı, eri­tem, ağ­rı, inf­la­mas­yon ve ül­se­ras­yon gi­bi lo­kal yan et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı­na iliş­kin ye­ter­li bil­gi yok­tur. 18 yaş üze­ri er­kek ve ka­dın­lar­da eks­ter­nal ge­ni­tal ve pe­ria­nal kon­di­lom­la­rın te­da­vi­si için kul­la­nı­mı, FDA ta­ra­fın­dan onay­lan­mış­tır.4

 

Cer­ra­hi Te­da­vi (Kondilom ameliyatı , Genital  Siğil Ameliyatı,  Kondilom Cerrahisi , Kondilom koterizasyonu , Siğil Aldırma )

Genital siğillerin tedavisinde ab­la­tif ve­ya ek­siz­yo­nel cer­ra­hi te­da­vi, me­di­kal te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yen ol­gu­lar­da ve­ya cer­ra­hi ola­rak çı­ka­rıl­ma­ya mü­sa­it kon­di­lom­lar­da uy­gu­lan­mak­ta­dır.

Kri­yo­te­ra­pi ve elek­tro­ko­te­ri­zas­yon ofis iş­le­mi ola­rak uy­gu­la­na­bi­lir­ken, la­zer ve ek­siz­yo­nel te­da­vi için ame­li­yat­ha­ne şart­la­rı­na ih­ti­yaç var­dır.

Kri­yo­te­ra­pi (Siğil Dondurma, Kondilom Dondurma )

Kri­yo­te­ra­pi iş­le­mi ge­nel­lik­le sı­vı nit­ro­je­nin lez­yon üze­ri­ne püs­kür­tül­me­si ve­ya nit­röz ok­sit ile so­ğu­tul­muş kri­yop­rob­la­rın lez­yon üze­ri­ne uy­gu­lan­ma­sı ile ger­çek­leş­ti­ri­lir.8 Bu iş­lem ge­be­lik­te de gü­ven­li bir şe­kil­de kul­la­nı­la­bi­lir.4 Uy­gu­la­ma es­na­sın­da ağ­rı ve son­ra­sın­da inf­la­mas­yon yan et­ki ola­rak gö­rü­le­bi­lir. 3 ay içe­ri­sin­de te­da­vi ba­şa­rı­sı %63-92 ola­rak bil­di­ril­miş­tir.8 An­cak te­da­vi­den 6 ay son­ra %38-73’e va­ran oran­lar­da re­kür­rens iz­le­ne­bi­lir.15 Te­da­vi ba­şa­rı­sız­lı­ğın­da uy­gu­la­ma tek­rar edi­le­bi­lir. Nit­röz ok­sit va­ji­nal lez­yon­lar­da kul­la­nıl­maz an­cak ser­vi­kal lez­yon­lar­da ter­cih edi­lir.8

Genital Siğillerin Tedavisinde Elek­tro­ko­te­ri­zas­yon (Kondilom yakılması, Genital Siğil yakılması )

Genital sğillerin tedavisinde koterizasyon en sık uygulanan ve en başarılı yöntemlerden birisidir.

Fi­zik­sel ab­la­tif yön­tem­ler­den bi­ri de elek­tro­ko­te­ri­zas­yon­dur.3 Tecrübeli ellerde yapıldığında skar do­ku­su çok az oluşur  Siğil koterizasyonu yaygın siğillerin tedavisinde uygulanır.

Ay­rı­ca ağ­rı­lı bir iş­lem ol­du­ğun­dan anes­te­zi ge­rek­ti­rir. sonrasında hasta günlük hayatına devam edebilir.

La­zer Te­da­vi­si

Kon­di­lom­lar­da CO2 ve­ya NDYag la­zer uy­gu­la­na­bil­mek­te­dir, an­cak ame­li­yat­ha­ne şart­la­rı ve anes­te­zi ge­rek­ti­rir. Kol­pos­ko­pi ile iş­le­min yön­len­di­ril­me­si da­ha ya­rar­lı olur. La­zer ısı ener­jisi­ne dö­nü­şür ve kon­di­lom­la­rın va­po­ri­zas­yo­nu­na yol aça­rak des­trük­tif te­da­vi uy­gu­lar.8 Do­ku ha­ra­bi­ye­ti 1 mm’den de­rin ol­ma­ma­lı­dır.8 Bi­rin­ci yıl so­nun­da te­da­vi ba­şa­rı­sı %100’e yak­laş­ma­sı­na kar­şın da­ha son­ra %45 ora­nın­da ge­li­şe­bil­mek­te­dir.22 En önem­li yan et­ki skar olu­şu­mu ve ağ­rı­dır. De­za­van­ta­jı, ma­li­ye­tinin çok  yük­sek ol­ma­sı­ ve gerksiz pahalı olmasıdır.

Ek­siz­yo­nel Yön­tem­ler

Bis­tü­ri ya da ma­kas­la ek­siz­yon, anes­te­zi ge­rek­ti­rir ve en­fek­si­yon ve ka­na­ma gi­bi cer­ra­hi risk­ler ta­şır. Üçüncü ay so­nun­da te­da­vi ba­şa­rı­sı %36’dır.22 An­cak ek­siz­yon­dan 1 yıl son­ra has­ta­la­rın %19-29’un­da re­kür­rens iz­le­ne­bi­lir.15 Lez­yon cilt se­vi­ye­si­ne ka­dar ek­si­ze edi­le­rek di­bi ko­te­ri­ze edi­lir.8 Sub­kü­tan ve­ya sub­mu­köz yağ do­ku­su­nun ko­te­ri­zas­yo­nu strik­tür­le­re yol aça­bi­lir.8 Bu te­da­vi yön­te­mi­nin avan­ta­jı pa­to­lo­jik ta­nı şan­sı­nın ol­ma­sı­dır.

Ge­be­ler­de do­ğum ka­na­lın­da­ki bü­yük kon­di­lom­lar yu­mu­şak do­ku dis­to­si­si­ne yol aça­bi­lir. Böy­le lez­yon­lar­da ag­re­sif cer­ra­hi te­da­vi ge­re­kir, ya da do­ğum şek­li ola­rak se­zar­yen ter­cih edi­le­bi­lir. Gü­nü­müz­de­ki li­te­ra­tür bil­gi­le­ri­ne gö­re do­ğu­mun iler­le­me­si­ne en­gel ol­ma­yan lez­yon­la­rın var­lı­ğı, ye­ni­do­ğa­na bu­laş­ma ris­ki­ni azalt­mak adı­na se­zar­yen için en­di­kas­yon teş­kil et­mez.12

LE­EP (Lo­op Elec­tro­sur­gi­cal Ex­ci­sio­nal Pro­ce­du­re)

LE­EP, pe­ri­ne­al kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­le­cek yön­tem­ler­den bi­ri­dir.4 Ek­siz­yon için la­zer ve­ya elek­tro­ko­agü­las­yon kul­la­nıl­dı­ğın­da olu­şan du­man­da HPV DNA par­ti­kül­le­ri tes­pit edil­me­si­ne rağ­men vi­rüs­le­rin can­lı­lı­ğı­nı ko­ru­yup ko­ru­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir, an­cak yi­ne de cer­rah­la­rın vi­rüs par­ti­kül­le­ri­nin ge­çi­şi­ni en­gel­le­yen ko­ru­yu­cu mas­ke kul­lan­ma­la­rı öne­ril­mek­te­dir.4 İş­lem sı­ra­sın­da anes­te­zi ge­re­kir. Bu te­da­vi yön­te­mi­nin baş­lı­ca yan et­ki­le­ri geç ka­na­ma­lar ve skar olu­şu­mu­dur.4 Ser­viks ha­ri­ci lez­yon­lar­da %90-96 ora­nın­da ba­şa­rı bil­di­ril­mek­te­dir.4

Ul­tra­so­nik As­pi­ras­yon

CU­SA (ca­vit­ron ul­tra­so­nic as­pi­ra­tor) kon­di­lom­lu do­ku­yu par­ça­la­ya­rak as­pi­re et­mek için ul­tra­so­nog­ra­fik tek­no­lo­ji­yi kul­la­nır. Epi­tel al­tın­da­ki do­ku­yu ze­de­le­mez an­cak as­pi­re edi­len do­ku­nun pa­to­lo­jik ola­rak in­ce­len­me­si müm­kün ol­ma­ya­bi­lir.23

To­pi­kal An­ti­mik­ro­bi­yal Te­da­vi

Bu amaç­la si­do­fo­vir ve BCG (ba­cil­lus Cal­met­te-Gue­rin) kul­la­nıl­mak­ta­dır an­cak her iki aja­nın da ge­nel ka­bul gör­me­si için da­ha çok ça­lış­ma­la­ra ih­ti­yaç var­dır.24,25

İn­fra­red Ko­agü­las­yon

Bu yön­tem prob içe­ri­sin­den ge­çen in­fra­red ışı­nın fo­kus­lan­ma­sıy­la do­ku ko­agü­las­yo­nu­na ne­den olur. Ano­ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın ab­las­yo­nun­da, ay­rı­ca he­mo­ro­id­le­rin te­da­vi­sin­de ve döv­me­le­rin çı­ka­rıl­ma­sın­da ka­bul gör­müş bir uy­gu­la­ma­dır. %82 ora­nın­da ba­şa­rı bil­di­ril­miş­tir.26

Kom­bi­ne Te­da­vi

Kür oran­la­rı­nı art­tır­mak ve re­kür­rens­le­ri ön­le­ye­bil­mek için, des­trük­tif te­da­vi­ler, im­mün mo­dü­la­tör te­da­vi­ler ve cer­ra­hi te­da­vi­le­rin çe­şit­li kom­bi­nas­yon­la­rı kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, bun­la­rın tek yön­tem ile te­da­vi­ye üs­tün­lü­ğü­nü gös­te­re­me­miş­tir.16

www.kolposkopiankara.com

Erkekde Genital Siğil Tedavisi  (Erkekde Genital Kondilom Tedavisi)

Erkeklerde de genital siğil oluşması sık olarak görülür. Genital siğil belirtileri aynı kadındaki gibidir . penis veya sktorumda veya tüylü bölgede ciltten kabarık tek veya çok sayıda karnıbahar gibi pürüzlü yüzeye sahip değişik büyüklüklerde siğiller oluşur.

Erkekdeki genital siğillerin tedavi prensipleri kadınlardaki genital siğilleri ile aynıdır.

Genital Siğil Tekrarlar mı  ?

Uygulanan tedavi yöntemi ne olursa olsun genital siğillerin tekrarlama riski vardır. Tüm tedavi yöntemlerinde tekrarlama riski yaklaşık %30 civarındadır.

Genital siğil tekrarlar ise moral bozmadan en kısa sürede doktorunuz ile iletişime geçmelisiniz. Bazen aynı tedavi yöntemini 2-3 kez uygulamak gerekebilir.

TE­DA­Vİ SON­RA­SI BA­KIM VE TA­KİP (Kondilom (siğil) ameliyatı sonrası bakım ve takip )

Te­da­vi­yi ta­ki­ben anal­je­zik­ler, otur­ma ban­yo­la­rı ve ra­hat ça­ma­şır­la­rın ter­cih edil­me­si has­ta­nın ağ­rı­sı­nı azal­tır ve iyi­leş­me­yi hız­lan­dı­rır. Kli­nik iyi­leş­me sağ­la­nın­ca­ya ka­dar cin­sel ak­ti­vi­te kı­sıt­la­nır. İlk kon­trol mu­aye­ne 3-6 ay son­ra­sı­na plan­la­na­bi­lir, da­ha son­ra ise ru­tin ji­ne­ko­lo­jik kon­trol mu­aye­ne prog­ra­mı uy­gu­la­nır. An­cak im­mü­ni­te­si bas­kı­lan­mış ol­gu­lar­da re­kür­rens ris­ki­nin yük­sek ol­ma­sın­dan do­la­yı da­ha sık kon­trol­ler ge­rek­li­dir.

Siğil tedavisinde ve HPV tedavisinde Active Hexose Correlated Compound (AHCC) isimli ilacın kullanılmasına dair ABD de Teksas üniversitesinde ümit vaat eden ilk çalışma sonuçları yayınlanmıştır.

ahcc ile ilgili bilgiler  http://ahcchpv.com/  isimli web sitesinden bulunabilir.

Genital Siğil Kondilom Tedavisi Sonrasında Cinsel İlişki Nasıl Olmalıdır ? 

Genital siğilleri olan bir kadının tedavisi sonrasında en sık sorduğu sorulardan biriside ilişkiye girip giremeyeceği ve ne zaman girebileceğidir.

Siğiller tedavi edildikte sonra ilişki 2-3 hafta içinde başlayabilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar kadının partnerinden yeni bir hpv almaması için prezervatif kullanılması , hpv aşısının yapılmasıdır. partnerinde veya erkekde genital siğil varsa onlarında eş zamanlı olarak tedavi edilmesi ve siğillerin geçtiğine emin olmak önemlidir.

GE­Nİ­TAL (SİĞİL ) KON­Dİ­LOM­LA­RIN ÖN­LEN­ME­Sİ

Ba­ri­yer Yön­tem­ler

Cin­sel iliş­ki es­na­sın­da kul­la­nı­lan kon­dom ve ben­ze­ri ba­ri­yer yön­tem­ler ge­çi­şi azalt­sa da ta­ma­men ön­le­ye­mez.3

HPV Aşı­la­rı

HPV en­fek­si­yon­la­rı­nı ön­le­me­ye yö­ne­lik ola­rak iki çe­şit aşı ge­liş­ti­ril­miş­tir:

•    Ku­ad­ri­va­lan aşı; HPV tip 6, 11, 16, 18 ’e kar­şı

•    Bi­va­lan aşı; HPV tip 16 ve 1’e kar­şı

  • Nanovalan HPV Aşıları: Henüz ülkemizde yoktur.

9-26 yaş­lar ara­sın­da uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­len bu aşı­lar HPV en­fek­si­yon­la­rı­nın pri­mer ön­le­mesin­de ya­rar­lı­dır; an­cak kon­di­lom te­da­vi­si ya da te­da­vi son­ra­sın­da re­kür­rens­le­rin ön­len­me­si için kul­la­nıl­ma­la­rı de­ney­sel olup gü­nü­müz­de öne­ril­me­mek­te­dir.4,16

Genital Siğil Tedavisi Ankara – HPV ve Genital Siğil Tedavi Merkezi Ankara 

Genital Siğil tedavisi uzman jinekologlarca yapılmalıdır. Genital siğili olan kadınların mutlaka Alt genital sisteminin HPV ve hpv nin yol açtığı değişiklikler oluşup oluşmadığı değerlendirilmelidir.

Genital siğili olanbir kadında HPV testi ve smear testi yapılırsa hastanın sonraki yaşamındaki takip sıklığı ve kolposkopi gerekip gerekmeyeceği hakkında daha net bilgi verilebilir ve yapılmalıdır.

Ankarada Genital siğil tanı,  genital siğil tedavisi ve takibinde Prof Dr Polat Dursun en  iyi ve en yetkin  uzman doktorlardan birisidir.  Dr Polat Dursun Ankarada  binlerce HPV hastasının tanısını koymuş , kolposkopisini yapmış ve binlerce genital siğil hastasını tedavi edip ve HPV nin yol açtığı sayısız rahim ağzı kanseri hastasını  tedavi etmiştir.

Prof Dr Polat Dursun, ulusal ve uluslararası literatürde Türkiye’den HPV VE HPV’nin yol açtığı genital siğil smear anormallikleri ve rahim ağzı kanseri konusunda kaynak olarak gösterilen ve bu konuda en çok yayın yapmış  uzman kişilerden birisidir.

HPV 16 HPV 18 ve diğer yüksek riskli HPV pozitif çıkan kadınlar, ASCUS (önemi belirlenemeyen atipik hücreler ), LSIL, HSIL , ASC-H , AGC smear sonucu olan hastalar bu konuda deneyimli jinekologlar tarafından değerlendirilmelidir. Bu tür lezyonların değerlendirilmesinde HPV testi ve kolposkopi çok önemlidir. Kolposkopi bu konuda deneyimli jinekologlar tarafından yapılmalıdır. Prof Dr Polat Dursun ülkemizdeki HPV sıklığı ve HPV tipleri, Türkiye’deki sitoloji anormalliklerin sıklığı , Türkiyedeki ASCUS, LSIL, HSIL sıklığı hakkında ilk çalışmaları  yapıp uluslararası literatürde yayınlamıştır.  Bu çalışmaların özetleri aşağıda bulunabilir.  Ankara’da HPV tanısı ve HPV’nin yol açtığı ASCUS, LSIL, HSIL, ASC-H, AGC gibi lezyonların tanı ve tedavisi ve Kolposkopik değerlendirilmesi Ankara’da Prof Dr Polat Dursun tarafından yıllardır başarı ile yapılmaktadır.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24022311

HPV types in Turkey: multicenter hospital based evaluation of 6388 patients in Turkish gynecologic oncology group centers.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19948015

Human papillomavirus (HPV) prevalence and types among Turkish women at a gynecology outpatient unit.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19541303

Prevalence of cervical cytological abnormalities in Turkey.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19432612

Women’s knowledge about human papillomavirus and their acceptance of HPV vaccine.

 

 

 

 

Etiketler

 

KAY­NAK­LAR

 

1.  Ken­nedy CM, Bo­ard­man LA. New ap­pro­ac­hes to ex­ter­nal ge­ni­tal warts and vul­var in­tra­epit­he­li­al ne­op­la­si­a. Clin Obs­tet Gyne­col 2008; 51:518-526.

2.  Cen­ters for Di­sea­se Con­trol and Pre­ven­ti­on. Se­xu­ally Trans­mit­ted Di­sea­ses Tre­at­ment Gu­ide­li­nes, 2006. MMWR 2006; 55 (RR-11):1-94.

3.  Gall SA. Fe­ma­le ge­ni­tal warts: glo­bal trends and tre­at­ments. In­fect Dis Obs­tet Gyne­col 2001; 9:149-154.

4.  Ma­yea­ux EJ, Dun­ton C. Mo­dern ma­na­ge­ment of ex­ter­nal ge­ni­tal warts. Jo­ur­nal of Lo­wer Ge­ni­tal Tract Di­sea­se 2008; 12:185-192.

5.  Gun­ter J. Ge­ni­tal and pe­ria­nal warts: new tre­at­ment op­por­tu­ni­ti­es for hu­man pa­pil­lo­ma vi­rus in­fec­ti­on. Am J Obs­tet Gyne­col 2003; 189:S3-S11.

6.  Kod­ner CM, Nas­raty S. Ma­na­ge­ment of ge­ni­tal warts. Am Fam Physi­ci­an 2004; 70:2335-2342.

7.  Arany I, Rady P, Tyring SK. Al­te­ra­ti­ons in cyto­ki­ne/an­ti­on­co­ge­ne ex­pres­si­ons in skin le­si­ons cau­sed by ‘low risk’ types of hu­man pa­pil­lo­ma­vi­rus. Vi­ral Im­mu­nol 1993; 6:255-265.

8.  Bre­en E, Ble­day R. Cond­ylo­ma­ta ac­cu­mi­na­ta. Up­To­Da­te Desk­top 17.3: 2009.

9.  Mas­sad LS, Sil­ver­berg MJ, Sprin­ger G, et al. Ef­fect of an­ti­ret­ro­vi­ral the­rapy on the in­ci­den­ce of ge­ni­tal warts and vul­var ne­op­la­si­a among wo­men with the hu­man im­mu­no­def­fi­ci­ency vi­rus. Am J Obs­tet Gyne­col 2004; 190:1241-1248.

10. Min­koff HL, Ei­sen­ber­ger-Ma­tit­ya­hu D, Feld­man J, et al. Pre­va­len­ce and in­ci­den­ce of gyne­co­lo­gic di­sor­ders among wo­men in­fec­ted with hu­man im­mu­no­def­fi­ci­ency vi­rus. Am J Obs­tet Gyne­col 1999; 180:824-836.

11. Pa­ka­ri­an F, Ka­ye J, Ca­son J, et al. Can­cer as­so­cia­ted hu­man pa­pil­lo­ma­vi­ru­ses: pe­ri­na­tal trans­mis­si­on and per­sis­ten­ce. Br J Obs­tet Gyne­col 1994; 101:514-517.

12. Sil­ver­berg MJ, Thor­sen P, Lin­de­berg H, et al. Cond­ylo­ma in preg­nancy is strongly pre­dic­ti­ve of ju­ve­ni­le-on­set re­cur­rent res­pi­ra­tory pa­pil­lo­ma­to­sis. Obs­tet Gyne­col 2003; 101:645-652.

13. Co­le­man N, Bir­ley HD, Ren­ton AM, et al. Im­mu­no­lo­gi­cal events in re­res­sing ge­ni­tal warts. Am J Clin Pat­hol 1994; 102:768-774.

14. Gree­ne I. The­rapy for ge­ni­tal warts. Der­ma­tol Clin 1992; 10:253-267.

15. Wi­ley DJ, Do­ug­las JM, Be­ut­ner K, et al. Ex­ter­nal ge­ni­tal warts: di­ag­no­sis, tre­at­ment and pre­ven­ti­on. Clin In­fect Dis 2002; 35 (suppl 2):S210-224.

16. Ca­ru­si DA, Gar­ner EI­O. Tre­at­ment of vul­var and va­gi­nal warts. Up­To­Da­te Desk­top 17.3: 2009.

17. Ab­dul­lah An, Walz­man M, Wa­de A. Tre­at­ment of ex­ter­nal ge­ni­tal warts com­pa­ring cryot­he­rapy (li­qu­id nit­ro­gen) and trich­lo­ro­ace­tic acid. Sex Transm Dis 1993; 20:344-345.

18. Tat­ti S, Swi­ne­hart JM, Thie­lert C, et al. Si­ne­cat­hec­hins, a de­fi­ned gre­en te­a ex­tract in the tre­at­ment of ex­ter­nal ano­ge­ni­tal warts: a ran­do­mi­zed con­trol­led tri­al. Obs­tet Gyne­col 2008; 111:1371-1379.

19. Ed­wards L, Fe­renczy A, Eron L, et al. Arch Der­ma­tol 1998; 134:25-30.

20. Van Se­ters M, van Be­ur­den M, ten Ka­te FJ, et al. NEJM 2008; 358:1465-1473.

21. Melt­zer SM, Monk BJ, Te­wa­ri KS. Gre­en te­a ca­tec­hins for tre­at­ment of ex­ter­nal ge­ni­tal warts. Am J Obs­tet Gyne­col 2009; 200:233.e1-7.

22. Maw RD. Tre­at­ment of ano­ge­ni­tal warts. Der­ma­tol Clin 1998; 16:829-834.

23. Ra­der JS, Lea­ke JF, Dil­lon MB, et al. Ul­tra­so­nic sur­gi­cal as­pi­ra­ti­on in the tre­at­ment of vul­var di­sea­se. Obs­tet Gyne­col 1991; 77:573-576.

24. Sno­eck R, Bos­sens M, Pa­rent D, et al. Clin In­fect Dis 2001; 33:597-602.

25. Boh­le A, Butt­ner H, Joc­ham D. Pri­mary tre­at­ment of cond­ylo­ma­ta ac­cu­mi­na­ta with vi­ab­le ba­cil­lus Cal­met­te-Gue­rin. J Urol 2001; 165:834-836.

26. Be­kassy Z, Wes­trom L. In­fra­red co­agu­la­ti­on in the tre­at­ment of cond­ylo­ma ac­cu­mi­na­ta in the fe­ma­le ge­ni­tal tract. Sex Transm Dis 1987; 14:209-212.