Değerli Dostlarım,


Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum Üniversite Öğretim Üyeliğinden ve Başkent Üniversitesindeki görevimden kendi isteğim ile ayrıldım.
Çalıştığım süre içinde bana destek olan Başkent Üniversitesi Yönetimine, beraber çalıştığım tüm Hocalarıma ve Hastane Personeline

Çok Teşekkür Ediyorum.
20 Şubat 2017 itibariyle kendi muayenehanemde hastalarıma ve meslektaşlarıma hizmet vermeye devam edeceğim.
Tüm hastalarıma ve meslektaşlarıma duyururum.

Nisan 16, 2015
cin_tedavisi_polat_dursun

Servikal Intraepitelyal Neoplazi (CIN) Tedavisi

Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde Tedavi Modaliteleri (CIN Tedavisi )   Ser­vi­kal in­tra­epi­tel­yal ne­op­la­zi (CIN), özel­lik­le üre­me ça­ğın­da­ki ka­dın­lar­da ol­duk­ça sık gö­rü­len bir so­run­dur.1 İn­tra­e­pi­tel­yal ne­op­la­zi­nin be­lir­gin […]
Nisan 16, 2015
falop_tup_kanseri_tedavisi_polat_dursun

Fallop Tüpü Kanseri Tedavisi

Fallop Tüpü Kanseri Tedavisi   Pri­mer tu­ba kan­ser­le­ri son de­re­ce na­dir gö­rü­len ve ag­re­sif sey­re­den ji­ne­ko­lo­jik kan­ser­ler­dir. Kli­nik ve his­to­lo­jik ola­rak over kan­ser­le­ri­ne ben­ze­me­si ve […]
Nisan 16, 2015
gebelikte_kanser_tedavisi_polat_dursun

Gebelikte Kanser Tedavisi

Gebelikte  Kanser Tedavisi Ge­be­lik­te kan­ser ta­nı­sı ko­nul­ma­sı ge­be­nin ve fe­tü­sün ya­şa­mı­nı doğ­ru­dan il­gi­len­di­rir, di­ğer ai­le bi­rey­le­ri­nin ya­şa­mı­nı et­ki­ler ve he­kim açı­sın­dan da yö­ne­ti­mi da­ha kay­gı­lı […]
Nisan 16, 2015
gestasyonel-trofoblastik-hastaliklar

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Gİ­RİŞ Ges­tas­yo­nel tro­fob­las­tik has­ta­lık­lar (GTH), pla­sen­ta­dan kay­nak­la­nan ve bir­bi­ri ile iliş­ki­li olan has­ta­lık­lar zin­ci­ri­ni ifa­de et­mek­te­dir. Gü­nü­müz­de hCG’nin b su­bü­ni­ti­nin has­sas ola­rak […]
Nisan 16, 2015
rahim-ici-zari-kalinlasmasi-tedavisi-polat-dursun

Endometriyal Hiperplazi (Rahim İçi Zarı Kalınlaşması) Tedavisi

Endometriyal Hiperplazilerin Tedavisi Gİ­RİŞ En­do­met­riy­al hi­perp­la­zi­ler, pro­ges­te­ron­la kar­şı­lan­ma­mış en­do­jen ve­ya ek­so­jen ös­tro­je­nik uya­rı­ya bağ­lı ola­rak, be­lir­li bir en­do­met­ri­yal do­ku üni­te­sin­de hüc­re sa­yı­sı­nın ar­tı­şı ola­rak ta­nım­la­na­bi­lir. […]
Nisan 16, 2015
hpv-rahimagzi-kanseri-polat-dursun

HPV Rahimağzı Kanseri

HPV ve Servikal Karsinogenez (HPV Rahimağzı Kanseri)   Ser­viks kan­se­ri tüm kan­ser­ler için­de eti­yo­pa­to­ge­ne­zi en iyi açık­lan­mış kan­ser­dir. Bu­nun te­mel üç ne­de­ni var­dır. Tüm ka­dın­lar­da […]
Nisan 16, 2015
hpv-kanserler-polat-dursun

HPV ve Kanserler

HPV ve Ekstragenital Neoplaziler (HPV ve Kanserler )   Gİ­RİŞ Çift sar­mal­lı DNA içe­ren ve pa­pil­lo­ma­vi­ri­da­e ai­le­sin­den olan in­san pa­pil­lo­ma­vi­rüs­le­ri (HPV) ile ge­ni­tal kan­ser­ler ara­sın­da­ki […]
Nisan 16, 2015
serviks-kanseri-kolposkopi-polat-dursun

Kolposkopi

Kolposkopi Ser­viks kan­se­ri­nin er­ken ta­nı­sın­da önem­li bir yön­tem, di­rekt ola­rak ser­vik­sin göz­len­me­si­dir. Ser­vik­sin göz­len­me­si kol­pos­kop adı ve­ri­len alet­le ya­pıl­mak­ta­dır. İş­lem, ilk bu­lun­du­ğu za­man va­jen­de kul­la­nıl­dı­ğı […]
Nisan 16, 2015
over-yumurtalik-kisti-tedavisi-polat-dursun

Over Kistleri ( Yumurtalık kistleri ) Tedavisi

Over kistleri ( Yumurtalık kistleri ) Tedavisi   Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nde, her yıl yak­la­şık 300.000 ka­dın adneksiyal kit­le ne­de­ni ile hos­pi­ta­li­ze edil­mek­te­dir. Bu ne­den­le, her […]
Nisan 16, 2015
hpv-ve-serviks-kanseri-polat-dursun

Türkiye’de HPV ve Serviks Kanseri Sıklığı

Türkiye’de HPV ve Serviks Kanseri Sıklığı  Dünyada Jinekolojik Kanserlerin Sıklığı, Mortalite ve Morbiditesi Nedir ? Yaşam şartlarında düzelme, sağlık koşullarını iyileşmesi, tıbbi gelişmeler vb. nedenlerle […]
Nisan 16, 2015
uterus-sarkomlari-tedavisi-polat-dursun

Uterus Sarkomları

 UTERUS SARKOMLARI Ute­rus sar­kom­la­rı me­zo­derm kay­nak­lı na­dir gö­rü­len tü­mör­ler­dir. Yir­mi yaş üze­ri ka­dın­lar­da yıl­lık in­si­dan­sı 1.55-1.7:100000’dir. Av­ru­pa ve Ame­ri­ka kö­ken­li ka­dın­lar­da As­ya ve Af­ri­ka olan­la­ra […]
Nisan 16, 2015
vulva-kanseri-tedavisi

Vulva Kanseri Tedavisi

Vulva Kanseri Tedavisi  Gİ­RİŞ Vul­va kan­se­ri ji­ne­ko­lo­jik ma­lig­ni­te­le­rin yak­la­şık %5’ini oluş­tur­mak­ta­dır.1 Sık­lık­la yet­miş­li yaş­lar­da gö­rü­len bu kan­ser tü­rü, ka­dın öm­rü­nün uza­ma­sı ne­de­niy­le gi­de­rek da­ha sık […]
Nisan 16, 2015
vin-tedavisi-polat-dursun

Vulvar Intraepiteliayal Neoplaziler (VIN)

Vulvar İntraepitelyal Neoplazi (VIN) Gİ­RİŞ VE GE­NEL BİL­Gİ­LER Ta­nım Vul­var in­tra­epi­te­li­yal ne­op­la­zi (VIN), anor­mal mi­toz, hüc­re­sel ka­la­ba­lık­laş­ma, ple­omor­fizm ve nük­le­er hi­per­kro­ma­tizm ile ka­rak­te­ri­ze epi­tel­yal hüc­re […]
Eylül 29, 2014
jinekolojik-ameliyatlar-izsiz-cerrahi

İzsiz Cerrahi – Jinekolojik Ameliyatlarda Tek Port Cerrahisi

İzsiz Cerrahi Jinekolojik Ameliyatlarda Tek Port Cerrahisi – İzsiz Cerrahi operasyon geçiren hemen her hasta ameliyat yeri izinin az olması ve iz kalmamasını talep etmektedir. […]
Eylül 29, 2014
vajinal-estetik-cerrahi

Pelvik Rekonstrüktif ve Vajinal Estetik Cerrahi

-Himenoplasti (Kızlık zarı tamiri ) Kızlık zarının latince ismi hymendir. Hymen anatomik yapı olarak, vajen girişinde bulunan mukoza katlantısından oluşan zardır. Hormonal etkenlere bağlı olarak […]
Eylül 29, 2014
laparoskopik-cerrahi-polat-dursun

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopi Laparoskopi jinekolojik her tür operasyonun yapılabildiği kapalı bir ameliyat yöntemidir.Laparoskopik operasyonlar halk arasında Kapalı ameliyat olarak da bilinir. Bu operasyonda göbek deliğinden 10 mm […]
Eylül 29, 2014
yumurtalik-kanseri-tedavisi-polat-dursun

Epitelial Over Kanserleri

Epitelial over kanserleri (yumurtalıkkanseri)gelişmiş ve gelişmekde olan ülkelerde halen jinekolojik kanserler içinde en önemli mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Amerikan Kanser Derneği 1999 yılında 25.200 […]

Ankara Ticaret Merkezi B Blok Kat:3 D: 17

Çukurambar / ANKARA
Telefon ile Randevu için 0312 284 5158 - 0534 517 05 56